Ponuka služieb

Stavebno-montážna činnosť

Ponuka stavebno - montážnej činnosti

Akciová spoločnosť má personálne, strojné a materiálové vybavenie na realizáciu prác na úseku zhotovenia, rekonštrukcií a opráv vodovodných a kanalizačných potrubí, montáže vodovodných a kanalizačných prípojok.

 • Ponuka výkonu stavebného dozoru a stavbyvedúceho
 • Činnosť stavebného dozoru  a stavbyvedúceho na vodohospodárskych stavbách, vykonávanie skúšok vodotesnosti nádrží a stôk a tlakových skúšok vodovodného potrubia.
 • Ponuka vytyčovania podzemných vedení a vyhľadávania skrytých porúch na vodovodnom potrubí
  - vyhľadávanie porúch na sieťach a vytyčovanie sietí korelačnou technickou
 • Čistenie domových kanalizačných prípojok
  -  čistenie sacokanalizačnými vozidlami s vysatím usadenín, čistenie pomocou drobnej mechanizácie 
 • Odvoz a likvidácia odpadov zo žúmp, septikov a lapačov tukov a likvidácia silnozaťažených komunálnych odpadov a kalov v súlade so zákonom

Dopravné služby

 • Nákladné automobily (MAN, Praga V3S)
 • Kopacie mechanizmy (JCB, 4 x Komatsu, DH 112, UNC 060,  JCB Robot-malý nakladač, UN 053, Tatra 815 UDS)
 • Špeciálne mechanizmy (SACO – kanalizačné vozidlo Renault, MAN – cisterna na pitnú vodu, MAN – cisterna na prepravu obsahu žúmp a lapačov tukov, RAK – zariadenie na čistenie kanalizácie, P V3S – fekál,  vysokozdvižný vozík)
 • Drobné mechanizmy (vibračný valec, zhutňovacia doska, píla na asfalt, zváračka na polyetylén, kompresory, elektrocentrály, krovinorezy a kosačky, zváracie agregáty, búracie kladivá)

Chemicko-technologické služby

Laboratórium analýzy vôd

 • akreditované laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025: 2005

Činnosť laboratória je zameraná na vykonávanie:

 • fyzikálno-chemických a mikrobiologických skúšok pitných vôd (pracovisko administratívna budova OVS, a.s. Dolný Kubín)
 • fyzikálno-chemických skúšok odpadových vôd (pracovisko ČOV Nižná nad Oravou)
 • odber vzoriek pitných a odpadových vôd (obidve vyššie uvedené pracoviská)


Obidve pracoviská pracujú v systéme manažérskej kvality s platným osvedčením vydaným SNAS dňa 28.2.2011 a sú spôsobilé vykonávať skúšky a odbery vzoriek pitných a dpadových vôd.

Rozbory vzoriek surových, upravených a pitných vôd sú vykonávané v rozsahu podľa požiadaviek Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. a Vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z. z.. Rozbory a odbery vzoriek odpadových vôd sú vykonávané v súlade s požiadavkami Vyhlášky MŽP SR č. 315/2004 Z. z. a NV SR č. 296/2005 Z. z..

Výsledky analýz sú spracovávané do písomnej formy protokolu o skúškach vzorky, ktorého súčasťou je protokol o odbere.

Dokumenty:

Poskytovanie vyjadrení a podkladov

Poskytovanie vyjadrení

 • Vyjadrenie k projektu na vydanie územ.rozhodnutia a stav. povol. na tlačivo - rodinný dom, drobná stavba, predĺženie platnosti vyjadrenia
 • Vyjadrenie k PD rodinných domov na hlavičkový papier: rekonštrukcia (nadstavba, prístavba) bez zmeny parametrov prípojky; novostavba alebo rekonštrukcia so zmenou parametrov, resp. vybudovaním nových prípojok
 • Vyjadrenie k vodovod. a kanal. prípojkám (rekonštrukcie, nové) okrem RD: riešenie s použitím projektových podkladov OVS, a.s., (priemer vodoodnej prípojky do 2") a pod.; riešenie bez použitia projektových podkladov OVS, a.s.
 • Vyjadrenie k nenáročnému návrhu
 • Predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia mimo rodiného domu
 • Vyjadrenia k havarijným plánom
 • Vyjadrenie k zložitým PD napojenia na existujúce inžinierske siete, k projektom geolog.úloh k určeniu OP vodárenských zdrojov
 • Rekonštrukcie (nadstavba, prístavba, iné) stav. objekty polyfunkčné, priem. a ostatné objekty; - nedochádza k zmene napojenia ani ku kolízii s inž. sieťami v prev. OVS, a.s.; - dochádza k zmene napojenia, ku kolízii s inž. sieťami v prevádzke OVS, a.s.
 • Vyjadrenie k náročným riešeniam PD technického, územníckeho charakteru
 • Vyjadrenie k PD rozšírenia a prekládky líniových stavieb (komunikácie, cesty, diaľnice, toky a pod.), rozsiahlejším terénnym upravám
 • Vyjadrenie k PD nových inžinierskych sietí a iných stavebných objektov, polyfunkčných domov
 • Vyjadrenie k PD stavby (DÚR, DSP), veľkým investičným akciám, rozsiahlym areálovým sieťam a rozšíreniam, prieskumným územiam, ku geol. prieskumom a stavbám v OP VZ

Poskytovanie podkladov

 • Zakreslenie podzemných vedení - orientačne
 • Poskytnutie iných podkladov a technických údajov
 • Poskytnutie podkladov z GIS v digitálnej forme - meračský pás
 • Grafické vytlačenie podkladov z GIS


Vyjadrenie, resp. zakreslenie bude uskutočnené na základe uzavretej dohody. Žiadateľ svojim podpisom prejavuje súhlas s obsahom dohody. Vyjadrenie je žiadateľovi vydané až po zrealizovaní platby za poskytnutý výkon.

Rekreačné zariadenia

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., je vlastníkom rekreačných zariadení, v ktorých je možné poskytnúť nasledovné ubytovacie kapacity:

 • Školiace a rekreačné zariadenie Oravice 

Ubytovanie: 3 jednolôžkové izby, 6 dvojlôžkových izieb. Každá izba je vybavená televízorom, sociálnym zariadením, šatníkom a vlastnou kuchynkou so základným vybavením. Možnosť využitia sauny. Parkovanie zabezpečené pri objekte. Možnosť pripojenia na WiFi. 

 

Cena bytovania za 1 lôžko/noc: 15,00 € vrátane DPH vo výške 20% (12,50 € bez DPH).

 

Správca zariadenia: 0917720724; 043/2388568                

 

    

       

       

 

 • Chata Ľudmila Oravice - 9 lôžok
 • Chata Alpina Oravice - 8 lôžok
 • Chata Alpina Oravská Priehrada - 8 lôžok

Jednotná cena rekreačných zariadení (za 1 deň+noc za celú kapacitu zariadenia):

- v letnom období (máj-september) 36,00 € vrátane DPH vo výške 20 %;

- v zimnom období (október-apríl) 54,00 € vrátane DPH vo výške 20 %.

Viac informácií o našich rekreačných zariadeniach Vám poskytne Ing. Ľubomír Vorčák, správca rekreačných zariadení (tel.: 043/2388527; 0905850603; e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.).