História

Riadenie vodného hospodárstva na Slovensku prekonalo mnohé zmeny. Z bývalých Okresných vodohospodárskych správ dňa 01. 07. 1970 vznikli rozpočtové, neskôr hospodárske organizácie – štátne podniky vodární a kanalizácií. Súčasťou štátneho podniku Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina,  bol aj odštepný závod 02 Dolný Kubín. Z neho transformáciou 7. septembra 2006 vznikla Oravská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť, ako nástupnik Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina.

Prvý vodovod na Orave bol vybudovaný v 16. storočí pre Oravský hrad. Privádzal dreveným potrubím pitnú vodu z Grúňa do hradnej kuchyne a do stajní. Prvým obecným vodovodom bol vodovod pre mesto Tvrdošín postavený v rokoch 1930 – 1931 firmou RUMPEL zo Žiliny.


Prítok vody do vodojemu v Tvrdošíne z roku 1930.

Prvý skupinový vodovod bol vybudovaný v rokoch 1931 – 1932 firmou LANNA z Bratislavy pre mesto Dolný Kubín a obec Jasenovú. Vodný zdroj sa nachádza na západnom úpätí Choča, v katastrálnom území obce Jasenová.

Vodojem 2x140 m3 Dolný Kubín - Staré mesto

Hlavnou vodárenskou tepnou na Orave je Oravský skupinový vodovod (OSV). Bol vybudovaný v rokoch 1970 – 1985. Hlavné vodné zdroje s kapacitou 131,5 l/s sú v Oraviciach.

Vodný zdroj v Oraviciach, Bobroveckej doline. Na fotografii ponceletov priepad.
Pramenná štôlňa vodného zdroja v Oraviciach, Bobroveckej doline.