Pripravované a realizované projekty

Schválené, realizované a pripravované projekty spolufinancované z prostriedkov Európskej únie.

Ciele projektov:

 • zaistenie akosti a množstva pitnej vody pre obyvateľstvo tak, aby boli splnené hodnoty podľa príslušných predpisov Slovenskej republiky a Smernice Rady č. 80/788/EEC Pitná voda a Smernice Rady č.98/83/EHS o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
 • zvýšenie napojiteľnosti obyvateľov na verejnú kanalizáciu tak, aby sa zlepšil  nevyhovujúci stav a pre dosiahnutie súladu so  Smernicou Rady č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd ako aj s rámcovou smernicou 2000/60/EC o ochrane vôd a integrovanom prístupe k manažmentu povodia
 • zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd v súlade s nariadením vlády č.29/2002 o požiadavkách na kontrolu kvality vody, nariadením vlády č. 491/2002, ktoré  stanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd  a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia  odpadových vôd a osobitných vôd
 • dobudovanie kalového a plynového hospodárstva tak, aby kalová koncovka ČOV zodpovedala Smernice Rady č. 86/278/EEC o podpore využívania čistiarenských kalov.
 • Súlad projektov so strategickými dokumentami  na národnej a regionálnej úrovni
  Pre zabezpečenie smerníc Európskej Únie a vodného zákona č. 364/2004 Z.z., ktorý v paragrafe 36 ukladá zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd z aglomerácií od 2000 do 10000 ekvivalentných obyvateľov do 31.12.2015, resp. nad 10000 ekvivalentných obyvateľov  do konca roku 2010 stanoveným stupňom čistenia sa uvažuje s financovaním investičných stavieb hlavne z fondov Európskej únie /kohézny fond a štrukturálne fondy/ so spolufinancovaním z vlastných finančných prostriedkov a úverov.

Ukončený projekt:

č.p. 2. Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2

Projekt nadväzuje na I. etapu a rieši napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a rekonštrukcie existujúcich vodohospodárskych objektov v okresoch Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín.

 • Začatie stavby: 09/2013
 • Ukončenie stavby: 06/2016
 • Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP): 09/2010
 • Celkové výdavky projektu: 42,035 mil. €
 • Zhotoviteľ stavebných prác: skupina dodávateľov OHL ŽS, a.s., organizačná zložka Bratislava, OHL Pozemné stavby, a.s., Bratislava a MBM - GROUP, a.s., Námestovo
 • Stavebný dozor: VRV, a.s., Praha (ČR) a ESP Consult, s.r.o. Šamorín

Základné údaje o stavbe:

 • Rekonštrukcia ČOV Nižná n/Oravou 
 • Rekonštrukcia ČOV Dolný Kubín
 • Výstavba novej kanalizačnej siete - 135,1 km
 • Počet vybudovaných čerpacích staníc: 11
 • Plánovaný počet pripojených obyvateľov na kanalizáciu - 20 680

Kanalizácia bola vybudovaná v 7 obciach okresu Námestovo. V povodí  toku Polhoranka sú to obce: Rabča, Oravská Polhora a Sihelné, ktoré sú pripojené na existujúci kanalizačný zberač vybudovaný až na ČOV Námestovo. V povodí Bielej Oravy budú odkanalizované obce: Hruštín, Vavrečka, Zákamenné a Novoť, ktoré sú napojené na kanalizačný zberač vybudovaný v 1. etape projektu s čistením odpadových vôd na ČOV Námestovo. Súčasťou stavby boli aj rekonštrukcie ČOV Dolný Kubín (23 000 EO) a ČOV Nižná nad Oravou (26 000 EO).

Ukončený projekt:

č.p. 1. Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1


Projekt rieši napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a rekonštrukcie existujúcich vodohospodárskych objektov v okrese Námestovo.

 • Začatie stavby: 08/2006
 • Ukončenie stavby: 08/2009

Výdavky na realizáciu projektu schválené v rozhodnutí Európskej komisie sú 24 583 322,11 €. Uzavreté zmluvy sú na Práce 23 135 535,93 €, Služby 990 838,48 € a Propagáciu na 29 542,61 €. Zvyšok 427 405,09 € je rezerva MŽP. Všetky ceny sú bez DPH. Vzhľadom k predĺženiu lehoty výstavby bol vypracovaný dodatok č. 2 k zmluve na výkon Služieb SD, kde bola navýšená cena o 211 478,44 € čiže spolu 1 202 316,92 € bez DPH. Dodatok bol hradený z prostriedkov OVS. Zmena ceny bola odsúhlasená orgánmi spoločnosti. Realizované platby sú v objeme Práce 19 992 939,2 € (zvyšok 10% zádržné a nerealizované resp. nepotvrdené práce SD), Služby 1 082 085,22 € (nevyplatené 10 % zádržné), Propagácia – uhradené 29 542,61 €.

Podiel financovania:

 • Pomoc z Kohézneho fondu - 85%
 • Príspevok Slovenskej republiky - 10%
 • Príspevok konečného prijímateľa OVS, a. s. - 5 %

Sídla zahrnuté do projektu:

 • Zásobovanie pitnou vodou - Námestovo, Vavrečka, Lokca, Oravská Jasenica, Ťapešovo
 • Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd – Námestovo, Klin, Zubrohlava, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Lokca, Vasiľov

Základné údaje o stavbe:

 • Intenzifikácia ČOV Námestovo – 46 000 EO
 • Výstavba novej arekonštrukcia existujúcej vodovodnej siete - 25 195,42 m
 • Výstavba novej a rekonštrukcia existujúcej kanalizačnej siete - 54 885,06 m
 • Budovanie prečerpávacích staníc - 7 ks
 • Budovanie domových prípojok - 1980 ks

Projektant stavby:

 • AQUA PROCON, s.r.o. Brno

Zhotoviteľ stavby:

 • VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. Bratislava
 • HYDROEKOL Dolný Kubín, s.r.o. Dolný Kubín
 • MBM-STAV, s.r.o. Námestovo

Pripravovaný projekt:

č.p. 3. Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná

Predmetom projektu je odkanalizovanie obcí Žaškov, Párnica, Oravská Poruba a Veličná s odvedením odpadových vôd na existujúcu spoločnú centrálnu ČOV Dolný Kubín, ktorá nie je predmetom projektu. Projekt predpokladá vybudovanie 35,84 km gravitačnej kanalizácie, 6,53 km výtlačného potrubia, 5 ks čeracích staníc a 1392 odbočiek pre kanalizačné prípojky. Súčasťou projektu je rekonštrukcia gravitačnej kanalizácie a verejných vodovodov. Hlavným prínosom investície je zabezpečenie odkanalizovania a čistenia odpadových vôd z dotknutých obcí v súlade so všetkými platnými predpismy Slovenskej republiky a smernicami EÚ. Realizácia stavby spolufinancovanej fondom EÚ zabezpečí optimálne čistenie a odvedenie odpadových vôd z lokality riešených obcí. Realizáciou dôjde k významnému skvalitneniu životného prostredia, čím budú priamo dotknutí všetci obyvatelia uvedených obcí. V prvom rade však investícia zvýši kvalitu prostredia ochranou povrchových a podzemných vôd.

 • Predpokladaná doba výstavby: 01/09/2018 - 31/12/2020
 • Predpokladané náklady stavby: 20,9 mil. €

Pripravovaný projekt:

č.p. 4. SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová

Projekt rieši odkanalizovanie obcí Chlebnice, Dlhá nad Oravou a Sedliacka Dubová, čistenie splaškových odpadových vôd, výstavbu kanalizačných odbočiek pre obyvateľstvo, hlavné kanalizačné zberače a spoločnú čistiareň odpadových vôd.
V súčasnosti je v týchto obciach nevyhovujúci stav odkanalizovania nehnuteľností, pretože obce nemajú vybudované čistiarne odpadových vôd a ani kanalizáciu. Ak je aj v obci vybudovaná ČOV a kanalizácia táto ma väčšinou nevyhovujúci stav a nespĺňa už súčasné požiadavky.
Väčšina obyvateľov ma vybudované iba žumpy, ktoré majú často nevyhovujúci stav a sú netesné alebo vypúšťajú odpadové vody priamo do tokov, čo má nepriaznivý vplyv na kvalitu podzemných vôd, vodných tokov a okolité prostredie. Vybudovaním tejto stavby a jej uvedením do prevádzky bude tento nevyhovujúci stav odstránený.

V rámci stavby sa vybuduje:

 • celková dĺžka kanalizácie - 20,614 km (z toho gravitačná kanalizácia 18,844 km, výtlak 1,770 km);
 • ČS veľká - 2 ks, ČS malá - 6 ks;
 • Sedliacka Dubová - 3,379 km;
 • Dlhá nad Oravou – 2,781 km, 2 ks ČS, rekonštrukcia 1,162 m;
 • Chlebnice - 13,292 km;
 • 1 ks ČOV, 3940 EO.

Predpokladaná doba výstavby bude v rokoch 2018 – 2020.
Celkové náklady na stavbu sú 11,213 mil. EUR.