Projekt Dolná Orava

 

   

Projekt OVS, a.s., kofinancovaný z fondov EŠIF

Programovacie obdobie 2014 - 2020
(KŽP)

 

Názov projektu:

„Odkanalizovanie obcí Dolnej Oravy - Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“

 

Schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP):

Zmluva o poskytnutí NFP č.: OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/50 

Kód projektu v ITMS2014+: 310011A105

Konkrétny cieľ: 310010020 – 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Celkové oprávnené výdavky: 17 694 957,18 €
Nenávratný finančný príspevok: 15 925 461,46 €

Vlastné zdroje žiadateľa: 1 769 495,72 €

 

Stručný popis projektu:

Predmetom pôvodného projektu je odkanalizovanie obcí Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná s odvedením  odpadových vôd na existujúcu spoločnú centrálnu ČOV Dolný Kubín. Finančná podpora sa poskytne len na projekty určené pre aglomerácie nad 2000 obyvateľov. Z uvedeného dôvodu sa v ďalšej príprave žiadosti o NFP na spolufinancovanie z fondov EÚ počíta len s obcami Žaškov a Párnica. Obce Oravská Poruba a Veličná boli z projektu vylúčené. Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredie zo dňa 18. 02. 2021 bola schválená žiadosť o NFP pod číslom NFP310010A105 a dňa 06.04.2021 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/50. 

Spolufinancovanie projektu zo zdrojov EÚ a ŠR je vo výške 90% z celkovej výšky oprávnených výdavkov (čo predstavuje sumu 15 925 461,46 ). Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov je vo výške 10% z celkovej výšky oprávnených výdavkov (čo predstavuje sumu 1 769 495,72 ). Vybudovaním kanalizácie sa zlepší životná úroveň obyvateľov, zamedzí sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd z netesnených a nekontrolovaných vypúšťaných žúmp. Investorom ako aj prevádzkovateľom projektu bude Oravská vodárenská spoločnosť, a.s..

 

Dĺžka navrhovaného gravitačného potrubia: 22 997,86 m

Dĺžka navrhovaného výtlačného potrubia: 7 005,23 m

Celková dĺžka kanalizácie: 30 003 m

Počet čerpacích staníc OV: 6 ks

Počet pripojených obyvateľov: 2 100 obyvateľov

Začiatok realizácie stavebných prác projektu: 11/2021

Ukončenie stavebných prác projektu: 10/2023

Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 27 mesiacov

 

Ďaľšie informácie o projekte sa dozviete aj TU a TU.

 

Prehľadné situácie projektu vo formáte PDF: 

Obec Párnica:   Sit 2_1    Sit 2_2

Obec Žaškov:   Sit 2_2    Sit 2_3    Sit 2_4-6 

Obec Oravská Poruba:   Sit 2_4-6    Sit 2_5

Obec Veličná:   Sit 2_4-6

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (NFP):

Zmluva o poskytnutí NFP je k nahliadnutiu aj na nasledovných odkazoch:

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP je k nahliadnutiu aj na nasledovných odkazoch:

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP je k nahliadnutiu aj na nasledovných odkazoch:

Zmluva o dielo bola uzavretá dňa 07/12/2021. Je k nahliadnutiu na nasledovnom odkaze:

Dodatok č. 1 k Zod bol uzavretý zo dňa 11/11/2022. Je k nahliadnutiu na nasledovnom odkaze:

 Dodatok č. 2 k Zod bol uzavretý zo dňa 22/08/2023. Je k nahliadnutiu na nasledovnom odkaze:

Štvrťročné správy:

 Aktuálne foto: