Projekt Dolná Orava

 

   

Projekt OVS, a.s., kofinancovaný z fondov EŠIF

Programovacie obdobie 2014 - 2020
(KŽP)

 

Názov projektu:

„Odkanalizovanie obcí Dolnej Oravy - Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“

 

Schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP):

Zmluva o poskytnutí NFP č.: OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/50 

Kód projektu v ITMS2014+: 310011A105

Konkrétny cieľ: 310010020 – 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Celkové oprávnené výdavky: 15 775 584,15 €
Nenávratný finančný príspevok: 14 198 025,74 €

Vlastné zdroje žiadateľa: 2 063 827,60 €

 

Zhotoviteľ stavby:

Združenie „ORAVA VSCVH“

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., Bratislava

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Banská Štiavnica

VÁHOSTAV – SK, a.s., Bratislava

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Bratislava

 

Stručný popis projektu:

Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredie zo dňa 18. 02. 2021 bola schválená žiadosť o NFP pod číslom NFP310010A105 a dňa 06.04.2021 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/50. Spolufinancovanie projektu zo zdrojov EÚ a ŠR bolo vo výške 90% z celkovej výšky oprávnených výdavkov. Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov bolo vo výške 10% z celkovej výšky oprávnených výdavkov.  

 

V rámci Projektu bolo vybudovaných 31, 04746 km kanalizačnej sústavy. V obci Žaškov a Párnica je dnes vybudovaná verejnú delenú splaškovú kanalizáciu, ktorá systémom kanalizačných prípojok z nehnuteľností, zabezpečí odvedenie splaškových odpadových vôd gravitačnou kanalizáciou, čerpacími stanicami a výtlačnými potrubiami na existujúcu čistiareň odpadových vôd v Dolnom Kubíne.

Dĺžka gravitačného potrubia: 19,742 km

Dĺžka výtlačného potrubia: 5, 993 km

Dĺžka kanalizačných prípojok: 5, 311 km

Celková dĺžka kanalizácie: 31,04746 km

Počet čerpacích staníc OV: 6 ks

Začiatok realizácie stavebných prác projektu: 12/2021

Ukončenie stavebných prác projektu: 12/2023

Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 24 mesiacov

 

Stavba bola dňa 10.11.2023 odovzdaná investorovi podpísaním preberacieho protokolu.

Dňa 15.12.2023 bolo zvolané konanie vo veci vydania povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku. Ústne pojednávanie bolo spojené s miestnym zisťovaním v teréne a výslednom bolo vydané Rozhodnutie č. OU-DK-OSZP-2023/008797/7SV zo dňa 19.12.2023, právoplatné dňa 17.01.2024.

 

Ďaľšie informácie o projekte sa dozviete aj TU a TU.

 

Prehľadné situácie projektu vo formáte PDF: 

Obec Párnica:   Sit 2_1    Sit 2_2

Obec Žaškov:   Sit 2_2    Sit 2_3    Sit 2_4-6 

Obec Oravská Poruba:   Sit 2_4-6    Sit 2_5

Obec Veličná:   Sit 2_4-6

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (NFP):

Zmluva o poskytnutí NFP je k nahliadnutiu aj na nasledovných odkazoch:

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP je k nahliadnutiu aj na nasledovných odkazoch:

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP je k nahliadnutiu aj na nasledovných odkazoch:

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP je k nahliadnutiu aj na nasledovných odkazoch:

Zmluva o dielo bola uzavretá dňa 07/12/2021. Je k nahliadnutiu na nasledovnom odkaze:

Dodatok č. 1 k Zod bol uzavretý zo dňa 11/11/2022. Je k nahliadnutiu na nasledovnom odkaze:

 Dodatok č. 2 k Zod bol uzavretý zo dňa 22/08/2023. Je k nahliadnutiu na nasledovnom odkaze:

Štvrťročné správy:

 Aktuálne foto: