The News

Nové správy

Kampane

Oznam

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu čerpania dovoleniek v dňoch 30.12.2019 a 31.12.2019 nebude v prevádzke Zákaznícke centrum OVS, a. s.. Ďakujeme za pochopenie.

Z tlače

MY Oravské noviny - č. 27/2011

MY Oravské noviny - č. 30/2011

MY Oravské noviny - č. 31/2011

MY Oravské noviny - č. 33/2011

MY Oravské noviny - č. 34/2011

Zmena Vyhlášky

S účinnosťou od 01.01.2014 nadobúda účinnosť Vyhláška č.209/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č.397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.