The News

Nové správy

Informácia

„Odkanalizovanie dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

OZNAMUJE

že stavebné práce na Diele v roku 2023 opäť pokračujú:

Od pondelka 03.04.2023 začnú výkopové práce súvisiace s budovaním verejnej kanalizácie kanalizácii v ceste I/70 - pri Potravinách COOP Jednota. Nakoľko sa jedná o hlavnú cestu I. triedy, úseky budú riadené dočasným dopravným značením a semaformi. Prosíme všetkých vodičov a občanov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia

a ostražitosť pri prechádzaní okolo výkopových prác.

Budeme sa snažiť o minimálne obmedzenia verejnej dopravy a za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. Zároveň však prosíme o trpezlivosť a ohľaduplnosť. Veríme, že vybudovaním verejnej kanalizácie Vám prinesieme lepšie a kvalitnejšie životné podmienky.

Viac o projekte sa dozviete TU.

Informácia o priebehu stavebných prác TU.

Kampane

Z tlače

MY Oravské noviny - č. 27/2011

MY Oravské noviny - č. 30/2011

MY Oravské noviny - č. 31/2011

MY Oravské noviny - č. 33/2011

MY Oravské noviny - č. 34/2011

Zmena Vyhlášky

S účinnosťou od 01.01.2014 nadobúda účinnosť Vyhláška č.209/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č.397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.