The News

Nové správy

Informácia

 

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. informuje širokú verejnosť, že dňa 07.12.2021 bola s dodávateľom stavby - združením „ORAVA VSCVH" podpísaná zmluva o dielo na stavebné práce na projekt „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná", ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.12.2021. Projekt, spolufinancovaný z fondov EÚ, má za cieľ vybudovať verejnú kanalizáciu v obciach Žaškov a Párnica a pripojiť na kanalizáciu viac ako 2100 obyvateľov.

Výkopové práce na diele „Odkanalizovanie dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“ začali prebiehať na v polovici marca na stavebnom objekte „SS. 05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný zberač“. Od 23.03.2022 sa pracuje aj na stavebnom objekte „SS.01 Žaškov, kanalizácia. Začalo sa frézovaním na uliciach Lackovská (stoka B10) a Roveň(stoka B12), pokračuje sa ulicami Rekovo (stoka B9), Kozlovská (stoka B11, B11-1) a Majdovská (stoka B12-1).  Od začiatku apríla sa výkopové práce realizujú aj na stavebnom súbore SS.02 Párnica, kanalizácia. Realizovaná je aktuálne stoka C, C4, C4-1, B2-1, B2-3.

V súčasnom období však evidujeme viacero sťažností na prejazd motorových vozidiel cez pozemky v užívaní družstva či cudzie pozemky pri obchádzaní staveniska. Dovoľujeme si upozorniť, že týmto obchádzaním staveniska sú poškodzované pozemky vlastníkov a užívateľov. Prosíme teda o vzájomnú ohľaduplnosť a trpezlivosť počas stavebných prác.

Taktiež sú hlásené krádeže ornice. Cudzím osobám nie je dovolené nakladať s ornicou, ktorá má byť po skončení stavebných prác navrátená na pôvodné miesto. V prípade zistení, bude toto oznámené príslušným orgánom. Za pochopenie ďakujeme.

Viac o projekte sa dozviete TU.

Kampane

Z tlače

MY Oravské noviny - č. 27/2011

MY Oravské noviny - č. 30/2011

MY Oravské noviny - č. 31/2011

MY Oravské noviny - č. 33/2011

MY Oravské noviny - č. 34/2011

Zmena Vyhlášky

S účinnosťou od 01.01.2014 nadobúda účinnosť Vyhláška č.209/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č.397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.