Legislatíva (zákony a vyhlášky)

Zákony (www.zbierka.sk)

 • Zákon č. 230/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2005 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
 • Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 658/2004 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 596/2002 Z. z. úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a zmene a doplnkoch niektorých zákonov
 • Zákon č. 394/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Vyhlášky (www.zbierka.sk)

 • Nariadenie vlády SR č. 491/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd
 • Vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
 • Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
 • Príloha č.1 k Vyhláške č.397/2003 Z.z. – Smerné čísla spotreby vody na jednotlivé druhy spotreby vody
 • Vyhláška MŽP SR č. 55/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú náležitostí prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • Vyhláška MŽP SR č. 315/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd
 • Vyhláška MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody
 • Vyhláška MŽP SR č. 636/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch
 • Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd
 • Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z. požiadavky na vodu určenú pre ľudskú spotrebu a
  kontrolu kvality vody
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 317/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb
 • Vyhláška č.209/2013 Z.z. MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č.397/2003 Z.z.

Výnosy (www.urso.gov.sk) a cenové rozhodnutia vodného a stočného