Zákazníci

Cena vodného a stočného

Ceny vodného a stočného na rok 2024

  

Cena (€/m3 bez DPH )

 

Prepočet

s DPH 

(€/m3)

 

Prepočet 

(€/liter)

 
Vodné

 

0,9927

 

1,1912 0,0012
Stočné 

 

1,7386

 

2,0863 0,0021

Vodné

a stočné

spolu

 

2,7313

 

3,2775 0,0033

 

 Rozhodnutia ÚRSO, týkajúce sa cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v predchádzajúcom období:

Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2023/V zo dňa 24.11.2022,ktorým ÚRSO schvaľuje maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a  maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou s účinnosťou od 01.01.2023.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0163/2023/V zo dňa 10.07.2023, ktorým ÚRSO schvaľuje maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom s účinnosťou od 17.07.2023.

Rozhodnutie URSO č. 0006/2024/V zo dňa 11.12.2023, ktorým ÚRSO schvaľuje maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou s účinnosťou od 01.01.2024.

  

Pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie na rok 2024 sa použije v zmysle vyhlášky MŽP SR č.397/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie rokov 2019–2023.

 

Priemerný ročný úhrn atmosferických zrážok za obdobie 2019–2023

Priemer zrážok za obdobie 2019 - 2023
Druh zrážok sneh dážď spolu
Lokalita (mm)
Dolný Kubín 151 672 823
Horná Lehota 171 662 833
Námestovo 179 659 838
Nižná nad Oravou 154 658 812
Oravská Lesná 350 836 1186
Trstená 178 764 942
Tvrdošín 153 647 800
Zuberec 233 804 1037

Zdroj: Atmosférické zrážky 2019-2023 podľa údajov SHMÚ