Zákazníci

Štandardy kvality

Dodržiavanie štandardov kvality podľa Vyhlášky č. 376/2012 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 05/09/2012: