Elektronická faktúra

Vážený zákazník,
v záujme vyjsť v ústrety zákazníkom, zabezpečiť najpohodlnejší spôsob zasielania faktúr a podporiť ochranu životného prostredia, Vám Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. ponúka službu – možnosť zasielania faktúr za vodné a/alebo za  stočné na základe uzatvorenej zmluvy na dodávku pitnej vody verejným vodovodom a/alebo na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v elektronickej podobe na Vašu e-mailovú adresu.

Elektronická faktúra spĺňa všetky náležitosti faktúry v zmysle § 71 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Výhody:

 • komfortný a pohodlnejší prístup k faktúre cez e-mail
 • elektronickú faktúru máte k dispozícii skôr ako papierovú
 • faktúru si vytlačíte kedykoľvek
 • možnosť uloženia v pdf formáte
 • elektronická faktúra obsahuje rovnaké údaje ako papierová
 • elektronická faktúra je vystavená a podpísaná elektronickým podpisom podľa zákona č.214/2008 Z.z.
 • elektronická faktúra šetrí papier a životné prostredie

Zriadenie služby:

Túto službu si môžete zriadiť jednoducho podpísaním Súhlasu s aktiváciou služby ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA (súbor na stiahnutie) - ostatní odberatelia a domácnosti. V prípade záujmu si formulár prosím stiahnite, vytlačte, vyplňte a podpísaný následne zašlite na adresu:

Oravská vodárenská spoločnosť, a .s.
Bysterecká 2180
026 80  Dolný Kubín.

Podpísaním tohto súhlasu nadobúda Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. oprávnenie vystavovať a zasielať odberateľovi elektronickú faktúru za vodné a/alebo za stočné na základe zmluvy na poskytnutú e-mailovú adresu.

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

 • Odberateľ v zmysle § 75 ods. 6 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „dodávateľ“)  súhlas na to, aby mu dodávateľ vyúčtoval služby poskytované na základe zmluvy na dodávku pitnej vody verejným vodovodom a/alebo na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou uzatvorenej  s dodávateľom faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“).
 • Elektronická faktúra spĺňa všetky náležitosti faktúry v zmysle § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani   z pridanej hodnoty.
 • Dodávateľ v zmysle § 75 ods. 6 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa zaväzuje doručovať elektronickú faktúru odberateľovi formou elektronickej pošty, a to  na jeho e-mailovú   adresu, ktorú mu poskytol, a ktorá je uvedená v Súhlase s aktiváciou  elektronickej služby (ďalej len  „e-mailová adresa“). Dodávateľ bude faktúru zasielať ako dokument PDF  overený elektronickým  podpisom. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že doručenie elektronickej faktúry na e-mailovú adresu odberateľa považujú za predloženie a doručenie vyúčtovania za poskytnuté služby odberateľovi.
 • Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k nahlásenej e-mailovej adrese. Odberateľ ďalej vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že údaje jemu sprístupnené v elektronickej faktúre doručenej  na jeho e-mailovú adresu sú predmetom obchodného tajomstva, a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať. Dodávateľ nezodpovedá za porušenie obchodného tajomstva, ak k porušeniu došlo v dôsledku jeho úniku z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese odberateľa, alebo v dôsledku úniku z internetovej aplikácie odberateľa.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry odberateľovi prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu. Ak odberateľ neobdrží elektronickú faktúru v obvyklej  dobe jej doručenia, je jeho povinnosťou nahlásiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu dodávateľovi. V tomto prípade je dodávateľ povinný doručiť odberateľovi faktúru v papierovej  forme. Ak odberateľ nesplní túto oznamovaciu povinnosť, faktúra sa považuje za doručenú.
 • Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na  komunikačnej trase pri použití internetu. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia odberateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k odberateľovi, alebo z iných dôvodov, pre ktoré sa odberateľovi nepodarilo naviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.
 • Odberateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť dodávateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä zmenu e-mailovej adresy.
 • Odberateľ môže o zrušenie služby Elektronická faktúra požiadať písomnou žiadosťou doručenou dodávateľovi.
 • Tieto podmienky sú súčasťou Súhlasu s aktiváciou služby ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.