História a súčasnosť

Riadenie vodného hospodárstva na Slovensku prekonalo mnohé zmeny. Z bývalých Okresných vodohospodárskych správ dňa 01. 07. 1970 vznikli rozpočtové, neskôr hospodárske organizácie – štátne podniky vodární a kanalizácií. Súčasťou štátneho podniku Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina,  bol aj odštepný závod 02 Dolný Kubín. Z neho transformáciou 7. septembra 2006 vznikla Oravská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť, ako nástupnik Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina.

Prvý vodovod na Orave bol vybudovaný v 16. storočí pre Oravský hrad. Privádzal dreveným potrubím pitnú vodu z Grúňa do hradnej kuchyne a do stajní. Prvým obecným vodovodom bol vodovod pre mesto Tvrdošín postavený v rokoch 1930 – 1931 firmou RUMPEL zo Žiliny.


Prítok vody do vodojemu v Tvrdošíne z roku 1930.

Prvý skupinový vodovod bol vybudovaný v rokoch 1931 – 1932 firmou LANNA z Bratislavy pre mesto Dolný Kubín a obec Jasenovú. Vodný zdroj sa nachádza na západnom úpätí Choča, v katastrálnom území obce Jasenová.

Vodojem 2x140 m3 Dolný Kubín - Staré mesto

Hlavnou vodárenskou tepnou na Orave je Oravský skupinový vodovod (OSV). Bol vybudovaný v rokoch 1970 – 1985. Hlavné vodné zdroje s kapacitou 131,5 l/s sú v Oraviciach.

Vodný zdroj v Oraviciach, Bobroveckej doline. Na fotografii ponceletov priepad.
Pramenná štôlňa vodného zdroja v Oraviciach, Bobroveckej doline.

V súčasnosti OSV zásobuje všetky 4 oravské mestá a 32 obcí s celkovým počtom 77 789 napojených obyvateľov (k 31. 12. 2018). Celková dĺžka OSV vrátane rozvodných sietí v obciach a mestách je 563,4 km. Investorom stavby bol bývalý SeVaK š. p. Žilina, hlavným projektantom  Hydroprojekt Český Těšín a generálnym dodávateľom boli bývalé Stredoslovenské stavby n. p. Žilina.

Na trase z Oravíc do Veličnej a do Bobrova je celkom 69 vodojemov s celkovou kapacitou 34 620 m3. Kinetický potenciál vody Oravského skupinového vodovodu je využívaný na výrobu elektrickej energie v ôsmich malých vodných elektrárňach. Tržbami za vyrobenú elektrickú energiu spoločnosť prispieva k zlepšovaniu hospodárskeho výsledku.

Vodojem Vitanová s vodnou elektrárňou.
Malé vodné elektrárne v objekte chlórovacej stanice v Oraviciach.

Riadenie prevádzky Oravského skupinového vodovodu nepretržite zabezpečuje vodárenský dispečing, ktorý monitoruje 105 vodovodných a 29 kanalizačných kľúčových  vodohospodárskych objektov. Jeho centrála je umiestnená v prevádzkovej budove v  Dolnom Kubíne a  zabezpečuje nepretržitú monitorovaciu  službu, ovládanie prietokov, registráciu nahlasovaných porúch a riadenie poruchovej služby na vodovodných a kanalizačných sieťach.

Okrem zásobovania pitnou vodou k rozhodujúcim činnostiam patrí aj odvádzanie a  čistenie odpadových vôd. Hlavnými  producentami znečistenia vôd sú veľké sídelné celky, preto sú v nich vybudované veľkokapacitné čistiarne odpadových vôd. Čistenie odpadových vôd z Dolného Kubína a jeho mestských častí zabezpečuje mechanicko-biologická ČOV, ktorá je umiestnená v lokalite Gäceľ. Jej kapacita je 80,0 l/s. V roku 2004 bola na tejto čistiarni vykonaná intenzifikácia mechanicko-biologického stupňa. Tým bola dosiahnutá podstatne vyššia úroveň čistenia. Čistenie odpadových vôd z miest Trstená, Tvrdošín a z obce Nižná nad Oravou je vykonávané na spoločnej ČOV v Nižnej nad Oravou s kapacitou 86,0 l/s. Odpadové vody z mesta Námestovo a obcí Klin, Zubrohlava, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Lokca, Vasiľov, Rabča, Oravská Polhora, Sihelné, Vavrečka, Hruštín, Zákamenné a Novoť sú čistené na ČOV Námestovo. Jej kapacita je 46 000 EO. Kanalizácia v týchto obciach a intenzifikácia ČOV na požadovanú kapacitu bola vybudovaná v stavbe "Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1" v období rokov 2006-2009 s pomocou Kohézneho fondu EÚ a príspevku zo štátneho rozpočtu. Intenzifikáciou ČOV na uvedenú kapacitu sa vytvorili podmienky na pripojenie kanalizácií takmer všetkých obcí okresu Námestovo. Po realizácii projektu "Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2" sú na ČOV Námestovo čistené aj odpadové vody z obcí Rabča, Oravská Polhora, Sihelné, Vavrečka, Hruštín, Zákamenné a Novoť.

Spoločná čistiareň odpadových vôd v Nižnej nad Oravou


Čistiareň odpadových vôd Námestovo pred intenzifikáciou


Čistiareň odpadových vôd Námestovo počas intenzifikácie