Projekt Mútne, Oravské Veselé

Názov projektu:

 

„Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia

 

Stručný popis projektu:

 

Celková dĺžka kanalizácie: 67.443,00 m

Počet čerpacích staníc OV: 5 čerpacích staníc odpadových vôd v obci Mútne a 6 čerpacích staníc v obci Oravské Veselé.

Počet kanalizačných prípojok: 1450 ks zaústení kanalizačných prípojok (668 ks v Mútnom,  772 ks v Oravskom Veselom a 10 ks v Oravskej Jasenici)

Počet pripojených obyvateľov: v aglomerácii Mútne zo súčasného stavu 0 obyvateľov na 2632 obyvateľov v r. 2023 a v aglomerácii Oravské Veselé zo súčasného stavu 0 obyvateľov na 2619 obyvateľov v r. 2023

Začiatok realizácie stavebných prác projektu: */202*

Ukončenie stavebných prác projektu: */202*

Predpokladaná dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: ** mesiacov

 

V súčasnej dobe je spracovávaná dokumentácie pre stavevebné povolenie (DSP). Spracovávateľom DSP je spoločnosť AQUA PROCON, a.s. Brno - Česká republika, ktorá bola aj spracovávateľom dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR). Taktiež prebieha majetko-právne vysporiadanie pozemkov, dotknutých plánovanou výstavbou.

 

 

Prehľadná celková situácia projektu (DUR) vo formáte PDF: C.1.1_sit_širš_vztahů_DÚR_HP

 

Obec Mútne:  C.1.3.7_sit_katastr-MÚ-OV_DÚR_HP   C.1.3.8_sit_katastr-MÚ-1_DÚR_HP    C.1.3.9_sit_katastr-MÚ-2_DÚR_HP    C.1.3.10_sit_katastr-MÚ-3_DÚR_HP

 

Obec Oravské Veselé:   C.1.3.4_sit_katastr-OV-1_DÚR_HP   C.1.3.5_sit_katastr-OV-2_DÚR_HP   C.1.3.6_sit_katastr-OV-3_DÚR_HP

 

Kanalizačný zberač Oravské Veselé - Oravská Jasenica:   C.1.3.1_sit_katastr-OJ-1_DÚR_HP   C.1.3.2_sit_katastr-OJ-2_DÚR_HP   C.1.3.3_sit_katastr-OJ-3_DÚR_HP